Vyber jazyk:

Zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD

Ujišťujeme Vás, že společnost Komplex-Bud Sp. z o. o. považuje ochranu osobních údajů za jeden z nejdůležitějších aspektů svého podnikání. Naším cílem je poskytovat aktuální a správné informace o záležitostech souvisejících s úkony, které s osobními údaji provádíme.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se pokusíme podrobně popsat všechny situace, v rámci kterých o vás shromažďujeme informace. Uvedeme účel a právní základ zpracovávání, rozsah shromažďovaných údajů a také dobu, po kterou budeme tyto osobní údaje zpracovávat.
Pokusíme se také uvést a vysvětlit všechna práva, na která máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany nárok. Pamatujte, že vždy zpracováváme vaše údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to jak národními, tak platnými v oblasti Evropské unie (včetně GDPR).

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je KOMPLEX-BUD Sp. z o. o. se sídlem v obci Ustroń (43-450), Łączna 21, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000367012, DIČ: 5482629695, REGON [PL IČ]: 241742479, základní kapitál ve výši 25 000,00 PLN plně splacen.


OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ – DEFINICE

Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobními údaji tedy jsou jak takové údaje, které nám umožňují zjistit totožnost konkrétní osoby, tak i takové, které neumožňují její okamžitou identifikaci, ale jsou, při vynaložení určitých nákladů, času a činností, zejména s využitím snadno dosažitelných a běžně dostupných zdrojů, postačující k její identifikaci. Osobní údaje tedy nejsou jednotlivé informace dost obecného charakteru, např. jméno, země bydliště, výše mzdy. Tyto informace však budou představovat osobní údaje, pokud budou spojeny s dalšími doplňujícími informacemi, které lze identifikovat s konkrétní osobou (např. jméno a příjmení, rodné číslo atd.).

Zpracování osobních údajů zahrnuje prakticky všechny možné činnosti prováděné s osobními údaji bez ohledu na to, zda jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Zpracování osobních údajů tedy bude mimo jiné zahrnovat: shromáždění, uložení, zaznamenání, uspořádání, přizpůsobení nebo pozměnění, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení údajů.

OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s naší podnikatelskou činností shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména GDPR, a stanovenými v nich zásadami zpracování dat. Transparentnost zpracování Vašich osobních údajů zajišťujeme zejména tím, že Vás informujeme o zpracování údajů v době jejich shromažďování, včetně účelu a právního základu zpracování (např. při uzavírání smlouvy). Klademe důraz také na to, aby údaje byly shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném k dosažení uvedeného účelu a zpracovávány pouze po dobu, po kterou je to nezbytné. K vašim údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby a pouze v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k úkolům, které plní.

Zavedli jsme také vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost vašich údajů. Pokud však i přes námi používaná bezpečnostní opatření dojde k porušení ochrany vašich osobních údajů (např. „únik“ nebo ztráta dat), budeme o tom informovat příslušné úřady a vás způsobem, který je v souladu s předpisy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejčastějším základem pro naše zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy nebo vámi prováděné úkony před uzavřením smlouvy.  Jinými slovy, zpracováváme vaše údaje v nezbytném rozsahu, protože jste nás například pověřili překládkou zboží, máte s námi uzavřenou pracovní smlouvu nebo máme mezi sebou uzavřené různé typy obchodních smluv (nebo máte v úmyslu uzavřít takovou smlouvu s námi).

Občas zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu, že je to vyžadováno platnými právními předpisy. Například údaje obsažené v prodejních dokladech (např. faktura) zpracováváme z důvodu, že zákon vyžaduje dokladování tržeb specifickým způsobem, uvádí rozsah údajů, které musí tento typ dokladu obsahovat a upřesňuje dobu, pro kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat.

Mohou také nastat situace, kdy budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pamatujte, že pokaždé vás o takový souhlas výslovně požádáme. Taková žádost o souhlas bude předložena způsobem, který je odlišitelný od jiných záležitostí, ve srozumitelné a snadno dostupné formě, s použitím jednoduchého jazyka.

Poslední základ, který používáme pro zpracování vašich osobních údajů je tzv. oprávněný zájem správce, tedy náš. Slovo „oprávněný“ neznamená, že tento zájem musí vycházet z platných právních předpisů. Takovým zájmem může být například provádění video monitorování nebo využívání formuláře žádosti na webových stránkách. Pamatujte, že kdykoli máme v úmyslu zpracovávat vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, snažíme se analyzovat a vyvážit náš zájem a potenciální dopad (pozitivní i negativní) zpracovávání na vás a osobní údaje zpracovávat pouze a výhradně v situaci, kdy nad nimi nepřevažují vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody.

ZA JAKÝM ÚČELEM A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje zásadně nesdílíme s žádnými třetími stranami, které by mohly tyto údaje použít pro své vlastní účely – bez vašeho výslovného souhlasu. Výjimkou z výše uvedeného pravidla je sdílení některých vašich osobních údajů s oprávněnými (i) státními orgány (včetně úřadů) fungujícími na základě a v rámci platných právních předpisů, (ii) s bankami, které přijímají údaje související s finančními transakcemi od nás a (iii) s poštovními operátory a kurýrními společnostmi – v souvislosti se zasíláním např. korespondence.

Vaše osobní údaje také sdílíme s třetími stranami, které pro nás provádějí určité služby. Mezi takové poskytovatele služeb jsou zejména:

 • firmy, které pro nás poskytují služby v oblasti personalistiky, účetnictví a mezd
 • a třetí strany spolupracující s námi při plnění konkrétních smluv uzavřených s vámi.

Rádi bychom vás však ubezpečili, že tito poskytovatelé služeb byli námi řádně vybráni a na základě příslušných smluv jsou povinni používat jim svěřená data pouze v souladu s našimi pokyny a k účelu, který jsme přesně stanovili.

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se výrazně liší od úrovně poskytované evropským právem. Z tohoto důvodu budeme vaše údaje předávat mimo EHP pouze, pokud to bude nezbytné a při zajištění odpovídající úrovně ochrany, především prostřednictvím: (i) spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise o zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů, (ii) používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí, (iii) používání závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorovým úřadem, (iv) v případě, že údaje jsou předávané do USA – spolupráce se subjekty účastnícími se programu Privacy Shield schváleném rozhodnutím Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vynakládáme maximální úsilí, abychom uplatnili vaše práva podle GDPR, tj.

 • právo odvolat souhlas
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám poskytli.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem odvolání souhlasu, tj. nemá vliv na námi prováděné zpracování v souladu se zákonem před jeho odvoláním.  Odvolání souhlasu by nemělo mít žádné důsledky, může však znemožnit další využívání služeb, které jsme na základě uděleného souhlasu poskytovali.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo:

 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro určení této doby, o vašich právech podle GDPR a právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o bezpečnostních opatřeních uplatňovaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;
 • získat přístup k vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí například získání kopie všech vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnění poskytnutých osobních údajů. V případě nesrovnalosti či chyby v námi zpracovávaných osobních údajích se ji pokusíme odstranit a v případě, že se údaje ukážou jako neúplné, je doplnit.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo nás požádat o vymazání všech nebo některých vašich osobních údajů a my jsme povinni je vymazat v situaci, kdy nastane některá z níže popsaných okolností:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo zpracovány.

Takovým účelem je mimo jiné uchování údajů po dobu, ve které u nás můžete uplatnit nárok, nebo po dobu, po kterou existuje vyplývající přímo z právních předpisů povinnost ukládat vaše údaje týkající se pokladních dokladů, tj. faktur, objednávek a dalších podobných dokumentů. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla po dobu 6 let od okamžiku jejich získání. Teprve po uplynutí této doby mohou být údaje vymazány námi nebo na vaši žádost. Pokud se domníváte, že účel zpracování vašich údajů skončil, můžete požádat o jejich odstranění.


Odvolali jste dříve udělený souhlas v rozsahu, v jakém byly osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi námi. Pokud se však stane, že budeme vaše údaje zpracovávat na základě vašeho souhlasu, po jeho odvolání budete moci také požádat o vymazání údajů, které jste při udělení souhlasu poskytli.


Vznesli jste námitku proti používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Kdykoli můžete vznést příslušnou námitku. Více o tom v odstavci o právu vznést námitku. Pokud jste vznesl námitku, můžete také požádat o vymazání údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Dodržování zásad ochrany osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. Pokud se však domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, můžete vždy požádat o odstranění těchto údajů s uvedením, jaká ustanovení právních předpisů jsme porušili nebo jak je naše zpracování vašich osobních údajů nezákonné. Bude to pro nás zásadní informace, která nám umožní v budoucnu opravit případné chyby.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud takovou žádost podáte, nebudeme moci s vašimi osobními údaji provádět žádné činnosti, kromě jejich uložení. O omezení zpracování můžete požádat v následujících případech:

 • kdy zpochybníte správnost svých osobních údajů – v takovém případě omezíme jejich zpracování na dobu nezbytně nutnou k ověření správnosti vašich údajů.
 • kdy je zpracování vašich údajů v rozporu s právními předpisy – a místo výmazu údajů požadujete omezení jejich zpracování.
 • kdy vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo použili, ale potřebujete je ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků;
 • když jste vznesli námitku proti použití vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu – v takovém případě omezení trvá po dobu nezbytnou k posouzení, zda s ohledem na vaši konkrétní situaci ochrana vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které realizujeme díky zpracovávání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo od nás získat své osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme v IT systémech, a následně je zaslat jinému správci osobních údajů dle vašeho výběru.
Máte také právo požadovat, abychom vaše osobní údaje předali přímo takovému jinému správci, pokud je to technicky možné. Vaše osobní údaje zašleme ve formě souboru zapsaného v některém z běžně používaném a strojově čitelném formátu, jako je na příklad .csv nebo .xml. Použití takového formátu by mělo umožnit zaslání údajů jinému správci osobních údajů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu našich produktů a služeb. Námitka nemá za následek vymazání údajů, ale pouze ukončení jejich používání z naší strany pro marketingové účely. Můžete také kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu. Námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

Máte také právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro vás právní účinky nebo vás podobně významně ovlivňuje. Výše uvedenými právními účinky je třeba rozumět vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, např. smlouvy. Takovým profilováním tedy může být např. poskytnutí či odmítnutí poskytnutí půjčky, uplatnění zvýšených bezpečnostních opatření, automatické odpojení telefonního čísla v důsledku nezaplacení telefonního účtu včas atd.

Dovolujeme si Vás upozornit, že vaše osobní údaje nejsou v rámci našeho zpracování předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a proto nevidíme žádné důvody pro uplatnění tohoto nároku. Pokud však s naším názorem nesouhlasíte, můžete vždy vznést relevantní žádost.


JAK RYCHLE VAŠEMU POŽADAVKU VYHOVÍME

Pokud nám předložíte některou z výše uvedených žádostí o uplatnění práva tím, že nás kontaktujete telefonicky nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu, budeme vás o splnění nebo odmítnutí vašeho požadavku neprodleně informovat, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud se ukáže, že vzhledem ke složitosti Vašeho požadavku nebo množství požadavků nebudeme schopni Vašemu požadavku vyhovět do měsíce, vyhovíme Vám v průběhu následujících dvou měsíců s tím, že Vás předem informujeme o prodloužení lhůty.


ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů podléhají systematické kontrole a jejich obsah může být měněn zejména v případě změn právních předpisů, nových pokynů orgánů odpovědných za dohled nad procesy ochrany osobních údajů nebo vzniku oborových kodexů správné praxe.

V JAKÝCH SITUACÍCH VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

TELEFONICKÝ KONTAKT

Každá osoba, která se na nás telefonicky obrátí a bude chtít získat určité informace o osobních údajích, například dotazem na podrobnosti plnění smlouvy mezi námi, bude před poskytnutím jakýchkoli informací požádána o poskytnutí konkrétních osobních údajů. To je nezbytné pro ověření její identity. Před poskytnutím jakýchkoli informací, které jsou v našem chápání osobními údaji, je totiž nezbytné, abychom se ujistili, že tyto informace poskytneme oprávněné osobě. Bez takového ověření, např. kvůli vašemu nesouhlasu s poskytnutím konkrétních údajů, nebudeme moci vám telefonicky poskytnout informace, které žádáte.

V případě, kdy nás kontaktujete, můžeme vás také požádat o poskytnutí určitých informací, které jsou nezbytné k vyřízení záležitosti, se kterou nás kontaktujete – např. poskytnutí čísla účtu, na který vám vrátíme finanční prostředky. Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze k účelu, pro který nás kontaktujete, a budeme je uchovávat po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů (např. do promlčení případných nároků). Vaše údaje budeme zpracovávat pro plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, resp. z platných právních předpisů nebo pro jiné, naše oprávněné účely (např. pro zodpovězení otázky). 

EMAILOVÁ A POŠTOVNÍ KOMUNIKACE

Pokud je nám korespondence zasílána prostřednictvím e-mailu nebo klasické pošty, osobní údaje obsažené v této korespondenci zpracováváme za účelem komunikace a řešení záležitosti, které se korespondence týká. Tyto údaje zpracováváme z důvodu, že jste nám odeslali tento typ korespondence, a my vám chceme poskytnout relevantní odpověď – na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracováváme pouze údaje, které jsou pro nás relevantní z hlediska věci, které se korespondence týká. Veškerá korespondence je uchovávána způsobem, který zajišťuje bezpečnost osobních údajů v ní obsažených (a dalších informací) a je zpřístupněna pouze oprávněným osobám. Údaje jsou maximálně uchovávané do uplynutí promlčecí doby pro nároky – tedy 6 let v případě fyzických osob.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Pokud použijete kontaktní formulář na našich webových stránkách, budete požádáni o poskytnutí určitých údajů, zejména jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a obsahu dotazu. Informujeme, že údaje, které shromažďujeme, budou použity k zodpovězení vašeho dotazu (zprávy), který nám byl zaslán prostřednictvím kontaktního formuláře – na základě našeho oprávněného účelu. Zpráva se může týkat jakéhokoli tématu, které vás zajímá (např. otevírací doba kanceláře). Pamatujte, že údaje poskytujete dobrovolně a neposkytnutí konkrétních údajů může mít za následek nemožnost odeslat dotaz nebo poskytnout očekávanou odpověď. Vámi poskytnuté údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů (např. do uplynutí promlčecí doby pro nároky).

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Pokud se rozhodnete pověřit nás provedením služby, budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů. Poskytnutí vašich osobních údajů bude vaším dobrovolným rozhodnutím (tj. nemusíte je poskytnout), ale pamatujte, že jsou v některých situacích nezbytné pro objednání služby, takže jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost poskytnutí služby. Údaje, které budeme ve většině případů vyžadovat, budou identifikační údaje, adresa sídla, daňové identifikační číslo a adresa pro doručení služby.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v situacích uvedených v tomto odstavci je plnění smlouvy nebo úmysl ji uzavřít, jakož i plnění povinností, které nám ukládají platné právní předpisy (vystavení daňového dokladu). Kromě toho budeme vaše údaje zpracovávat za účelem výkonu nebo obhajoby proti případným nárokům – na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající z platných právních předpisů, např. do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky dle občanského zákoníku, nebo v případě vystavování daňových dokladů po dobu vyplývající z daňových předpisů a zákona o účetnictví. Údaje budou zpřístupněny společnostem poskytujícím účetní služby.

WEBOVÉ STRÁNKY

Abychom zajistili co nejlepší fungování našich webových stránek, můžeme shromažďovat údaje získané při jejich procházení, jako jsou: (i) logy serveru – obsahující informace o zařízení, které používáte, jeho IP a o aplikacích používaných k procházení webových stránek a (ii) informace obsažené v souborech uložených ve vašem počítači, včetně „souborů cookies“.

Soubory cookies jsou malé textové informace zasílané webovým serverem a uložené ve vašem počítači nebo jiném mobilním zařízení, když používáte naše webové stránky. Tyto soubory umožnují např. používání různých funkcí poskytovaných na dané webové stránce nebo potvrzení, že jste viděli určitý obsah. 

Soubory cookies, které používáme, umožňují rozpoznat váš počítač při vaši příští návštěvě našeho webu a jejich hlavním úkolem je usnadnit vám jeho používání. Informujeme, že údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies můžeme také použít k prezentaci personalizovaných reklam na externích webových stránkách a zpracovat pomocí různých platforem a nástrojů.

Údaje obsažené v logách serveru zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, spočívajícího ve fungování a zlepšování fungování webu. Dokud nám nezašlete dotaz pomocí kontaktního formuláře, údaje obsažené v logách serveru nám neumožňují vaši identifikaci.

Pamatujte, že soubory cookies zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Kdykoli můžete odvolat nebo znovu vyjádřit souhlas s používáním souborů cookies. Chcete-li to provést, stačí provést změny v nastavení vašeho prohlížeče. Níže jsou uvedeny odkazy na příslušné návody pro nejoblíbenější prohlížeče:

UCHÁZENÍ O PRÁCI

Pokud se chcete ucházet o práci, požádáme vás o poskytnutí určitých údajů o sobě. Tyto údaje mohou zahrnovat jak údaje uvedené v zákoníku práce, tj. jméno a příjmení, jména rodičů, datum narození, místo bydliště (korespondenční adresu), vzdělání, historii zaměstnání, tak i další údaje včetně kontaktních údajů, které budou nezbytné k tomu, abychom mohli Vaši kandidaturu vyhodnotit a případně Vás kontaktovat. Je na vašem dobrovolném rozhodnutí, zda nám své osobní údaje poskytnete či nikoli, pamatujte však, že neposkytnutí určitých údajů bude mít za následek nemožnost zúčastnit se výběrového procesu. Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány pro výše uvedené účely na základě

platných právních předpisů, zejména čl. 221 zákoníku práce [Polské republiky] a na základě Vašeho souhlasu (údaje, které jsou nad rámec údajů uvedených v zákoníku práce). Kromě toho můžete souhlasit se zpracováním vašich osobních údajů pro účely budoucích výběrových řízení. Údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající z ustanovení zákoníku práce, a v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu – do jeho odvolání nebo výmazu údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo v době před jeho odvoláním. Pokud udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany i při budoucích výběrových řízeních, budeme oprávněni Vás kontaktovat, pokud Vaše kandidatura splní námi stanovené požadavky při hledání nového zaměstnance.

DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Pokud jste podnikatel a máte v úmyslu stát se nebo jste naším smluvním partnerem, požádáme vás také o poskytnutí určitých údajů, zejména o vaše jméno, příjmení, název firmy, daňové identifikační číslo, identifikační číslo a adresu nebo sídlo vaší firmy. Údaje mohou také obsahovat kontaktní údaje zaměstnanců, kteří vašim jménem budou plnit smlouvu uzavřenou s námi. Údaje shromažďujeme pro: (i) komerční účely a činíme tak v souvislosti se záměrem plnění smlouvy, což platí i pro námi prováděné úkony na vaši žádost, a to ještě před jejím uzavřením (např. zaslání nám nabídky spolupráce), za účelem (ii) realizace našeho a vašeho oprávněného zájmu, spočívajícího v umožnění správného a účinného plnění smlouvy, za účelem (iii) vypořádání s vámi uzavřené smlouvy v souladu s ujednáními v ní obsaženými a za účelem (iv) výkonu nároků nebo obhajoby proti nim. Údaje poskytujete dobrovolně, neposkytnutí těchto údajů však může mít za následek nemožnost uzavřít s vámi konkrétní smlouvu. Údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy mezi námi a po jejím uplynutí po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů, včetně občanského zákoníku (promlčení nároků) a zákona o účetnictví (uchovávání faktur).

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM DALŠÍCH SLUŽEB ČI PLNĚNÍ JINÝCH SMLUV

Pokud shromažďujeme údaje pro účely související s plněním smluv, které nejsou uvedeny výše, zavazujeme se, že vám poskytneme podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů ve chvíli uzavírání smlouvy nebo ve chvíli získání osobních údajů, pokud je zpracování nezbytné, aby správce mohl na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy jednat.

KONTAKT S NÁMI

Pokud máte jakékoliv další dotazy, výhrady nebo pochybnosti ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám zaslat e-mail s dotazem na info@komplexbud.pl nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +48 500 043 075. Všechny dotazy, které od vás obdržíme, budou neprodleně vyřízeny.

Nezapomeňte, že vždy můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Stawki 2, 00-193 Varšava.

Nahoru